RODO

Obowiązek informacyjny dla uczestników konkursu Siemens Challenge

Firma Siemens przykłada wielką wagę do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Państwa danych osobowych. Dlatego też Siemens przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie i bezpieczeństwie danych.


1. Dane Administratora danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak Państwa dane będą wykorzystywane jest Siemens Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-821, ul. Żupnicza 11. (dalej Siemens lub Administrator)


2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych, cel i podstawa prawna ich przetwarzania

W kontekście współpracy biznesowej z Państwem, Siemens może przetwarzać następujące kategorie danych:

• dane osobowe aktywnie i dobrowolnie przekazywane przez Państwa np. podczas procesu rejestracji, kontaktowania się z nami w sprawie zapytań lub uczestnicząc w organizowanych przez nas ankietach w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres firmy, numer NIP, informacje przekazane w ramach zgłoszenia dot. wsparcia technicznego itp.;

• informacje przesyłane do nas automatycznie przez Państwa przeglądarkę lub urządzenia, takie jak adres IP, typ urządzenia, typ przeglądarki, strona przekierowująca, strony odwiedzane podczas Państwa wizyty, data i godzina każdych odwiedzin strony

Siemens może przetwarzać dane osobowe w następujących celach: 

a) przeprowadzenie konkursu/akcji lojalnościowej w tym: wyłonienia zwycięzcy, przyznania i wydania nagrody,
b) w celu zweryfikowania Państwa tożsamości;
c) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania i spełnienia Państwa konkretnych próśb;
d) w przypadku wyrażenia na to zgody,  otrzymywania - za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na podany numer telefonu - informacji handlowych lub marketingowych dotyczących towarów i usług własnych Siemens  jego podmiotów powiązanych; 
e) prowadzenia działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług bądź towarów Siemens lub jego podmiotów powiązanych;
f) prowadzenia badań i analiz statystycznych – analityka;
g) na ile jest to konieczne i uzasadnione, w celu wyegzekwowania obowiązującego regulaminu, ustanowienia, utrzymania lub obrony roszczenia prawnego, zapobiegania oszustwom lub innym bezprawnym działaniom, w tym atakom na systemy informatyczne;

Podanie danych w związku z celami a), b), c), g) jest niezbędne. W razie niepodania danych udział w konkursie/akcji lojalnościowej nie będzie możliwy.

Podanie danych osobowych w celu przekazania informacji handlowych lub marketingowej drogą elektroniczną lub za pośrednictwem telefonu (litera „d“) jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym celu, nie będzie ono realizowane. 

Podanie danych w związku z prowadzeniem działań marketingowych o których mowa w punkcie e) jest dobrowolne. W przypadku zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych w powyższym celu, przetwarzanie nie będzie dalej realizowane.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. pomiarów statystycznych jest niezbędne w celu
zapewnienia wysokiej jakości usług Siemens. Niezebranie Państwa danych osobowych w
tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

 O ile nie wskazano inaczej w czasie zbierania danych, naszą podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest spełnienie następujących przesłanek:

• w związku z celami o których mowa w punkcie: a), b), c), f), g) – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) tj. realizacja umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadniony interes Administratora danych;
• przypadku celów o których mowa w punkcie d) i e) podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
• dodatkowo, w przypadku celu o którym mowa w punkcie g), podstawą prawną przetwarzania może być art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego. 

3. Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych 

Siemens może przekazywać dane osobowe innym spółkom z grupy Siemensa lub osobom trzecim np. swoim podwykonawcom w związku z realizacją konkursu, lecz tylko jeżeli i w takim zakresie, w jakim przekazywanie ich jest potrzebne do powyższych celów.

Jeśli jest to prawnie dopuszczalne, Siemens może przekazywać dane osobowe sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym lub adwokatom w przypadku, gdy jest to niezbędne do zapewnienia zgodności z prawem lub ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. 

Siemens zleca wykonanie usług usługodawcom (tzw. podmiotom przetwarzającym), jak dostawcy usług w zakresie hostingu lub utrzymania systemów informatycznych, którzy działają wyłącznie na polecenie Siemensa i są zobowiązani umownie do działania w sposób zgodny z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych.

W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, zapewniamy ochronę danych w sposób zgodny z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.  W związku z tym i jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, podejmujemy następujące działania:

• Udostępniamy Państwa dane osobowe spółkom powiązanym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko wtedy, gdy wdrożyły one nasze Wiążące Reguły  Korporacyjne ("WRK") w celu ochrony danych osobowych. Więcej informacji na temat WRK można znaleźć:  http://www.siemens.com/corp/pool/en/siemens-bcr-summary-of-third-party-rights-en.pdf.

• Przekazujemy dane osobowe zewnętrznym odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko wtedy, gdy odbiorca (i) zawarł z nami Standardowe Klauzule Umowne UE, (ii) wdrożył Wiążące Reguły Korporacyjne w swojej organizacji. Więcej informacji na temat zabezpieczeń wdrożonych w odniesieniu do konkretnych transferów można uzyskać kontaktując się z dataprotection(at)siemens.com.

4. Okres przechowywania danych

W odniesieniu do przeprowadzenia konkursu/akcji lojalnościowej Państwa dane będą przetwarzane przez
okres, w którym konkurs/akcja będzie prowadzona.

Po zakończeniu konkursu/akcji lojalnościowej dane mogą być nadal przetwarzane, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów, nie dłużej niż 6 lat po zakończeniu świadczenia usług (okres przedawnienia roszczeń).

Dane będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego do momentu złożenia sprzeciwu przeciwko takiemu przetwarzaniu danych a w przypadku przesyłania informacji handlowych lub marketingowych drogą elektroniczną lub za pośrednictwem telefonu do momentu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.

Jeżeli chodzi o pomiary statystyczne, Państwa dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Państwa z usług Administratora.

Prosimy pamiętać, że zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych drogą elektroniczną lub za pośrednictwem telefonu, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie poprzez podjęcie jednego z następujących działań:

• Odznaczenie zgody w danych na swoim profilu na platformie konkursowej;
• poprzez kliknięcie linku w wiadomości email zawierającej treści handlowe lub marketingowe;
• zgłoszenie na adres email: kontakt@simenschallenge.pl

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.


5. Państwa prawa
Właściwe dla Państwa przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą dawać Państwu określone prawa w zakresie Państwa danych osobowych.
W szczególności, i z zastrzeżeniem wymogów prawnych, mogą Państwo być uprawnieni do:
• Żądania uzyskania od nas potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, to do zapewnienia dostępu do nich;
• Żądania dokonania korekty niedokładnych danych osobowych dotyczących Państwa;
• Żądania usunięcia przez nas Państwa danych osobowych;
• Żądania wprowadzenia przez nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
• Przenoszenia danych osobowych, które Państwo aktywnie udostępnili; oraz;
• Zgłoszenia sprzeciwu, z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.

6. Bezpieczeństwo
W celu ochrony Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, wykorzystaniem lub zmianą oraz przed nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, stosujemy odpowiednie fizyczne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.

7. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych

Pion ochrony danych firmy Siemens zapewnia wsparcie w zakresie wszelkich pytań, uwag, obaw lub skarg związanych z ochroną danych lub w przypadku, gdyby chcieli Państwo wykonać przysługujące Państwu prawa związane z ochroną danych. Z pionem ochrony danych Siemensa można skontaktować się pod adresem: dataprotection@siemens.com. 

Pion ochrony danych firmy Siemens będzie zawsze dokładać wszelkich starań w celu rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zgłaszanych przez Państwa żądań lub skarg. Poza skontaktowaniem się z pionem ochrony danych Siemensa mają Państwo zawsze prawo zwrócenia się ze swoim wnioskiem lub skargą do właściwego organu ochrony danych.

Informujemy jednocześnie, że mają Państwo prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzanymi przez Siemens danymi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ta strona korzysta z plików Cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności