Regulamin

REGULAMIN konkursu „Siemens Challenge”

 

I. Informacje podstawowe:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie: „Siemens Challenge”.
 2. Do stosowania niniejszego Regulaminu są zobowiązani wszyscy jego Uczestnicy, Organizator oraz osoby działające na zlecenie Organizatora.
 3. Organizatorem Konkursu jest firma
  Siemens Sp. z o.o.
  ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
  NIP 526-03-02-870, REGON 010501639
  zwana dalej "Organizatorem", która jest również Fundatorem nagród w Konkursie.
 4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i rozpoczyna się w dniu 9 listopada 2020 roku oraz trwa do dnia 31 października 2021 roku (z możliwością przedłużenia).  
 5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku.
 6. Naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w Konkursie uprawnień, z prawem żądania wydania nagrody włącznie, na podstawie i zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
   

II. Definicje:

 1. Konkurs – akcja promocyjna pod nazwą: „Siemens Challenge” odbywająca się za pośrednictwem Platformy Konkursowej, przeznaczonej wyłącznie dla zaproszonych przez Organizatora Uczestników.
 2. Fundator – Siemens Sp. z o.o.
 3. Organizator Konkursu lub Organizator – Siemens Sp. z o.o.
 4. Koordynator konkursu - Offactory Sp.zo.o.
 5. Uczestnik – osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz osoba fizyczna będąca ich pracownikiem, która została zaproszona do wzięcia udziału w Konkursie przez Organizatora lub innego Uczestnika, która przystąpiła do Konkursu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. 
 6. Partner – dystrybutor prowadzący działalność gospodarczą polegającą w szczególności na sprzedaży produktów Siemens.
 7. Elektroinstalator - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która jest klientem Partnera Siemens.
 8. Platforma Konkursowa   – strona internetowa przeznaczona dla Uczestników Konkursu, za pośrednictwem której odbywa się Konkurs
  (adres internetowy strony: www.SiemensChallenge.pl )
 9. Konto Uczestnika – dedykowane konto Uczestnika w Platformie Konkursowej.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu.
 11. Nagroda Główna - nagroda dla Uczestnika lub Uczestników, którzy zdobędą największą ilość punktów w rankingu zgodnie z zasadami Konkursu.
 12. Nagroda Cząstkowa - nagrody przyznawane indywidualnie uczestnikom za wykonanie zadań, zgodnie z ogłoszonymi komunikatami w Platformie Konkursowej.
 13. Punkty – punkty przyznawane Uczestnikom Konkursu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 14. Produkt - to zdefiniowane towary Siemens na Platformie Konkursowej sprzedawane przez Partnera.
 15. Ranking - klasyfikacja Uczestników w zależności od ilości zdobytych przez nich Punktów.
 16. Ranking cząstkowy - klasyfikacja Uczestników w zależności od ilości zdobytych przez nich Punktów osadzony w okresie trwania konkursu lecz indywidualnie ustalonym czasie.
 17. Formularz Rejestracyjny - formularz zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, udostępniony na Platformie Konkursowej.

 

III. Uczestnicy:

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

2. W Konkursie mogą wziąć udział tylko Uczestnicy (w rozumieniu art. II ust. 5 Regulaminu), którzy:

 1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. prowadzą działalność gospodarczą i posiadają firmowy numer NIP lub są pracownikiem takiej firmy,
 3. podali adres e-mail i nr telefonu,
 4. zaakceptowali warunki udziału w Konkursie w formie niniejszego Regulaminu poprzez zalogowanie się przez Uczestnika za pośrednictwem Platformy Konkursowej na Konto Uczestnika przy użyciu indywidualnego hasła Uczestnika utworzonego przez Uczestnika podczas rejestracji.
 5. posiadają aktualne wersje przeglądarek internetowych w urządzeniach, z których Uczestnicy będą się logować do Platformy Konkursowej.
 1. Uczestnik może w każdym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie wysyłając na adres mailowy Organizatora Konkursu adres email kontakt@siemenschallenge.pl  stosowne oświadczenie. Organizator Konkursu w terminie do 30 dni (od dnia otrzymania stosownego oświadczenia) usunie Konto Uczestnika oraz dane osobowe Uczestnika z Platformy Konkursowej. 
 2. Docelową grupą użytkowników są elektroinstalatorzy oraz monterzy wykonujący instalacje elektryczne na potrzeby budownictwa mieszkaniowego oraz infrastrukturalnego.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy biorący udział w konkursie użytkownicy, prowadzą działalność gospodarczą lub są pracownikami firmy, której profil działalności jest związany wykonawstwem instalacji elektrycznych na potrzeby rynku mieszkaniowego oraz infrastrukturalnego.

 

IV. Przystąpienie do Konkursu:

 1. Uczestnik może przystąpić do Konkursu wyłącznie po otrzymaniu zaproszenia, przesyłanego w formie elektronicznej przez Organizatora Konkursu lub innego aktywnego Uczestnika Konkursu na adres e-mail Uczestnika oraz sms, wysłanego na podany numer telefonu.
 2. Do Konkursu można zgłosić się poprzez wypełnienie i wysłania formularza na stronie Konkursu – po poprawnej weryfikacji przez Organizatora zostanie wysłane zaproszenie do Uczestnika.
 3. Poprzez uruchomienie linku aktywacyjnego otrzymanego w zaproszeniu Uczestnik może rozpocząć proces rejestracji w Konkursie na Platformie Konkursowej.
 4. Proces aktywacji Konta Uczestnika wymaga udzielenia przez Uczestnika:
  - zgody na udział w Konkursie poprzez akceptację zasad Regulaminu,
  - zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. W trakcie rejestracji Uczestnik zobowiązany będzie podać lub potwierdzić: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, wybrać firmę z listy lub wpisać nową, NIP firmy oraz nadać swoje indywidualne hasło. Z chwilą poprawnego zakończenia rejestracji Uczestnik przystępuje do Konkursu.
 6. W przypadku zmiany danych podanych przez Uczestnika w trakcie rejestracji, Uczestnik zobowiązany jest do ich niezwłocznego uaktualnienia w Platformie Konkursowej.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osobę przystępującą do Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych lub niedokonanie przez Uczestnika stosownej ich aktualizacji. Przesłanie komunikacji bądź Nagród w Konkursie z wykorzystaniem danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym lub w dalszym toku Konkursu przez Uczestnika uważa się za skutecznie dokonane wobec Uczestnika.

 

V. Zasady działania Platformy Konkursowej: 

 1. Platforma Konkursowa to strona internetowa dostępna pod adresem: www.SiemensChallenge.pl
 2. Dostęp do Platformy Konkursowej mają wyłącznie zaproszeni i zarejestrowani Uczestnicy Konkursu.
 3. Każdy z Uczestników posiada dedykowane Konto Uczestnika, dzięki któremu ma dostęp do m.in.:
 1. rankingu wyników konkursowych Uczestników, z którymi dany Uczestnik rywalizuje w Konkursie, ilości zdobytych punktów,
 2. podglądu nagród konkursowych,
 3. regulaminu Konkursu,
 4. materiałów informacyjnych o produktach Organizatora i powiązanych z tym quizów i zadań,
 5. zadania konkursowego polegającego na zapraszaniu innych Uczestników (tylko w lidze Przedstawicieli i Dystrybutorów),
 6. edycji swoich danych.
 1. Na swoje Konto Uczestnika w Platformie Konkursowej Uczestnik loguje się poprzez podanie loginu oraz hasła. Hasło do Konta Uczestnika jest poufne i jego udostępnianie osobom trzecim jest ściśle zabronione.

 

VI. Zasady Ogólne:

 1. Uczestnikami w Konkursie są zaproszeni pracownicy Siemens, pracownicy oraz klienci Partnera.
 2. Konkurs przewidziany został dla różnych grup Uczestników, którzy będą rywalizować w poszczególnych ligach:
 1. Liga SIEMENS Przedstawiciel
  – Przedstawiciele Handlowi Organizatora Konkursu

- rywalizacja o nagrodę główną
- Punkty za aktywność w platformie, za zapraszanie nowych Uczestników

 1. Liga SIEMENS Dystrybutor – Partner

- rywalizacja o Nagrodę Główną, Nagrody Cząstkowe w mini-konkursach oraz za zaproszenia nowych Uczestników, Nagrodę Cząstkową za obrót (tylko dystrybutor oficjalny),
- Punkty za aktywność w platformie, za zaproszenia Uczestników, za zakupy klientów Partnera, za zatwierdzanie faktur, za obrót.

 1. Liga SIEMENS Elektroinstalator – klienci Partnera

- rywalizacja o nagrodę główną, kwartalną, miesięczną, nagrody w mini-konkursach i zadaniach specjalnych
- Punkty za zakup, za aktywność w platformie

 

VII. Zasady Konkursu:

 1. Konkurs „Siemens Challenge” polega na rywalizacji pomiędzy Uczestnikami Konkursu. Uczestnicy Konkursu zdobywają Punkty w związku z nabyciem przez nich określonych produktów Fundatora a także za aktywności na Platformie Konkursu. Uczestnicy, którzy podczas trwania Konkursu zdobędą jak największą ilość punktów otrzymają Nagrodę Główną lub Nagrody cząstkowe (kwartalne, miesięczne, zadaniowe).
 2. Zadaniem Uczestników jest zdobywanie Punktów poprzez swoje Konto Uczestnika w Platformie Konkursowej.
 3. Uczestnikom przyznaje się indywidualne Punkty za rozwiązywanie następujących zadań:
 1. Wiedza – raz na tydzień
  - zadanie podsumowujące wiedzę polega na tym, że Uczestnik czyta artykuł edukacyjny dostępny w Platformie Konkursowej i na podstawie wiedzy zdobytej z artykułu edukacyjnego, udziela odpowiedzi na pytania objęte zadaniem. Każde zadanie podsumowujące wiedzę składa się z 3 pytań. Każde z pytań ma 4 warianty odpowiedzi, gdzie tylko jedna z odpowiedzi jest prawidłowa. Uczestnik otrzymuje „punkty” wyłącznie za udzielenie poprawnej odpowiedzi. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi na jedno pytanie Uczestnik otrzymuje „punkty” tylko jeden raz.
 2. Quiz  – raz na tydzień
  - zadanie, które polega na odpowiedzi na przedstawiony przez Organizatora zestaw pytań. Za poprawne odpowiedzi Uczestnik otrzyma punkty. Każdy quiz składać się będzie z kilku pytań jednokrotnego wyboru. Uczestnik może otrzymać „punkty” wyłącznie za udzielenie poprawnej odpowiedzi na dane pytanie w ciągu 60 sekund. Ilość przyznanych za poprawną odpowiedź „punktów” uzależniona jest od czasu w jakim Uczestnik odpowiedział na dane pytanie – z upływającymi sekundami z czasu przeznaczonego na rozwiązanie jednego pytania od maksymalnej ilości „punktów” do zdobycia odejmowany jest jeden punkt   proporcjonalnie do maksymalnej ilości punktów za jedno pytanie. W razie wątpliwości, w zakresie zasad naliczania „punktów” zasady te należy interpretować w taki sposób, iż Uczestnik, który udzielił poprawnej odpowiedzi na dane pytanie w pierwszych sekundach odliczania czasu na udzielenie odpowiedzi otrzyma maksymalną ilość punktów za jedno pytanie. Natomiast Uczestnik, który udzielił poprawnej odpowiedzi na dane pytanie w ostatnich sekundach odliczania czasu na udzielenie odpowiedzi otrzyma tylko 1 punkt.
 3. Regularne logowanie - Uczestnik za zalogowanie się do Platformy Konkursowej przynajmniej raz w tygodniu, otrzymuje   „punkty”, które naliczane są tylko za każde pierwsze logowanie w danym tygodniu (licząc od poniedziałku). W przypadku, gdy Uczestnik utrzyma regularność logowań, przez kolejne 4 tygodnie w czwartym tygodniu otrzyma dodatkowo extra „punkty”. W przypadku braku logowania w jednym tygodniu, liczenie rozpoczyna się od nowa, po pierwszym zalogowaniu po przerwie.
 4. Ankieta
  – punkty za wypełnienie ankiety i udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.
 5. Zaproszenia innych Uczestników, przy czym nowy Uczestnik musi prawidłowo zarejestrować się w Platformie i być aktywnym Uczestnikiem.
 6. Zatwierdzanie faktur Elektroinstalatora – Punkty naliczane osobie,  która zaprosiła Elektroinstalatora pod warunkiem, że zatwierdziła fakturę na zakup produktów Siemens   i jest pracownikiem Partnera u której nastąpił zakup.
 7. Faktura zakupu Elektroinstalatora wprowadzona do platformy i zaakceptowana przez organizatora – przy czym wartość produktów premiowanych Siemens zamieszczona na Platofrmie Konkursowej musi być wyższa niż 500 zł netto, a faktura nie starsza niż miesiąc od dnia zakupu. Eletroinstalator może raportować nie więcej niż jedną fakturę na dzień.  Punkty otrzymuje Elektroinstalator, który dokonał zakupu oraz pracownicy dystrybutora, u którego dokonano zakupu (wszyscy pracownicy danego dystrybutora otrzymają równą ilość punktów). Punkty za zakup Produktów Siemens u Partnera   są naliczane na konto Elektroinstalatora na podstawie danych zakupowych otrzymanych przez Partnera do 30 dni roboczych od daty dokonania transakcji zakupu. Organizator wedle własnego uznania ma prawo do weryfikacji zakupów z centralą lub oddziałem firmy, w której dokonano zgłoszonych zakupów.
 8. Uczestnikom przyznaje się wspólne punkty zwane „punktami” za wykonanie zadań specjalnych, które będą ogłaszane jako zadania dodatkowe i będą miały określony target, który  jeśli zostanie osiągnięty zostaną przyznane „punkty”. Zadania te będą ogłaszane w Platformie Konkursowej, lecz nie będą wymagały żadnych dodatkowych działań Uczestników w Platformie Konkursowej. Punkty zostaną naliczone na podstawie raportu przesłanego Organizatorowi przez Koordynatora.
 1. Uczestnicy otrzymują punkty za realizację swoich bieżących zadań służbowych (sprzedaż, zakup, zaproszenia) – o wartości wymienionej w punkcie 3.
 2. Dystrybutorzy oficjalni dodatkowo będą rywalizować w zakresie wykonania targetu sprzedażowego ustalonego przez organizatora i przypisanego każdemu osobno. Rywalizacja odbędzie się w osobnym rankingu kwartalnym zamieszczonym w tym zadaniu gdzie w pierwszej kolejności pod uwagę będzie brana wartość procentowa realizacji targetu a w drugiej ilość Punktów uzyskanych w platformie.
 3. Punktowane będą sprzedaż/zakup tylko wyselekcjonowanych produktów z oferty Organizatora.
 4. „Punkty” zdobyte przez Uczestnika za wykonanie zadań podlegają sumowaniu. Informacja o sumie punktów danego Uczestnika umieszczana jest w rankingu wyników konkursowych dla Uczestników na Platformie Konkursowej.
 5. Zadania na Platformie Konkursowej posiadają termin ważności i po jego upływie rozwiązanie danego zadania nie będzie możliwe. Terminy ważności są widoczne dla Uczestnika przy każdym zadaniu w Platformie Konkursowej. 
 6. W Konkursie prowadzony będzie również Ranking, pokazujący ilość „punktów” zdobytych indywidulanie przez każdego z Uczestników. W zależności od rodzaju Uczestnika dostępne będą różne rankingi – roczny (całościowy), kwartalny, miesięczny oraz mniejsze dedykowane do konkretnych zadań.
 7. Zadania specjalne – Organizator zastrzega prawo do ogłaszania zadań specjalnych, za które Uczestnicy będą mogli otrzymać dodatkowe punkty. Każdorazowo szczegóły takich zadań będą ogłaszane w Platformie Konkursowej.
 8. Nowi Uczestnicy dołączający do Platformy w trakcie trwania konkursu będą automatycznie uwzględniane w konkursie;
 9. W trakcie trwania konkursu Uczestnicy biorący w nim udział zbierają punkty związane z realizacją ich bieżących zadań oraz za aktywność i realizację zadań konkursowych na platformie (zasady przyznawania punktów opisane w treści Regulaminu).
 10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 października 2021 roku z wyjątkiem rankingu głównego o nagrodę główną, który zostanie rozstrzygnięty po 31 sierpnia 2021 roku.

 

VIII. Nagrody:

 1. W Konkursie przewidziane są nagrody, uzależnione od rodzaju Uczestnika:
 1. Nagroda główna
  dla najlepszych Uczestników z rankingu głównym we wszystkich ligach
  - udział w evencie w czasie rundy Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski (Tor Poznań, Hotel Glamour Spa & Wellness) w sumie dla 28 osób,
  - w przypadku dalszego trwania pandemii, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody głównej na vouchery do zrealizowania w   platformach prezentowych.
  Ilość nagród – 28 szt. w tym:
  Przedstawiciele Siemens – ranking główny -   3 szt.,
  Dystrybutorzy – ranking główny -   10 szt.,
  Elektroinstalatorzy – ranking główny -   15 szt.
   
 2. Nagroda cząstkowa w kwartale (nagrody kwartalne)
  dla najlepszych 10 Uczestników z Rankingu kwartalnego ligi Elektroinstalator
  i 3 najlepszych Uczestników rankingu za obrót kwartalny wśród Dystrybutorów Oficjalnych nagrody to m.in.:
  - lot śmigłowcem za sterami z instruktorem (Mazowsze, Małopolska, Śląsk)
  - udział w wyścigowym treningu RMF4RT
  - udział w rajdowym treningu RMF4RT
  - profesjonalna sesja zdjęciowa (dla siebie, Partnera/ki, pary)
  - pobyt (2 os.) w hotelu:
  Nosalowy Dwór/Poziom511/Dolina Charlotty/Nosalowy Park/Głęboczek
  - weekend jurajski (skałki, jaskinie, szkolenie wspinaczkowe)
  Ilość nagród – 52 szt. w tym:
  Elektroinstalator – ranking kwartalny - 40 szt. (10 szt. na kwartał),
  Dystrybutor oficjalny – ranking za obrót kwartalny -   12 szt. (3 szt. na kwartał)
   
 3. Nagroda cząstkowa w miesiącu (nagrody miesiąca)
  dla najlepszych 10 Uczestników z Rankingu miesięcznym w miesiącu ligi Elektroinstalator  nagrody to m.in.:
  - pobyt (2 os.) w hotelu:
  Nosalowy Dwór/Poziom511/Dolina Charlotty/Nosalowy Park/Głęboczek
  - warsztaty kulinarne z Szymonem Czerwińskim (MasterChef)
  - voucher Autoprezent.pl na tor wyścigowy
  - lot śmigłowcem (Mazowsze, Małopolska, Śląsk)
  - voucher na produkty CAT
  - voucher na produkty Converse
  - voucher na produkty Merrell
  - voucher na produkty Hot-Sport
  - set odzieży RMF4RT by Zombie Dash
  Ilość nagród – 120 szt. w tym:
  Elektroinstalator – ranking miesięczny – 120 szt. (10 szt. na miesiąc)
   
 4. Nagrody cząstkowe za  zadania (nagrody specjalne)
  za dodatkowe aktywności w Platformie konkursowej (m.in. mini konkursy, zadania specjalne, zaproszenia Uczestników), dla ligi Elektroinstalator i Dystrybutor nagrody to m.in.:
  - koszulka personalizowana i maseczka RMF4RT/Siemens
  - voucher Babyliss
  - voucher Autoprezent.pl na tor wyścigowy
  - jazda na torze Poznań z RMF4RT (3 okrążenia za kierownicą lub na fotelu pilota)
  - voucher na produkty CAT
  - voucher na produkty Converse
  - voucher na produkty Merrell
  - voucher na produkty Hot-Sport
  - set odzieży RMF4RT by Zombie Dash
  Ilość nagród – 108 szt. w tym:
  Elektroinstalator - zadania specjalne – 36 szt. (3szt. na miesiąc)
  Dystrybutor – zadania specjalne – 36 szt. (3szt. na miesiąc)
  Dystrybutor – zaproszenia – 36 szt. (3 szt. na miesiąc)
   
 5. Nagrody cząstkowe jako dodatkowe, których opis, ilość i warunki zdobycia będą każdorazowo ogłaszane w Platformie Konkursowej.

 

 1. Wszelkie nagrody w Konkursie zostaną rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Dla nagrodzonych Nagrodą Główną lub Nagrodą Cząstkową Uczestników, Organizator przewidział także dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości 11,11 % wartości przyznanej nagrody rzeczowej. Dodatkowa nagroda nie zostanie wypłacona Uczestnikowi Konkursu, lecz zostanie potrącona na pokrycie podatku, o którym mowa w zdaniu następnym. Od łącznej wartości nagród stanowiącej sumę wartości nagrody rzeczowej przyznanej uczestnikowi Konkursu oraz wartości dodatkowej nagrody pieniężnej określonej powyżej, Organizator naliczy właściwy podatek na poczet podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm.) i potrąci z dodatkowej nagrody pieniężnej określonej powyżej kwotę w wysokości 10% wartości nagród na poczet tego podatku. W przypadku zrzeczenia się lub nieodebrania nagrody rzeczowej, podatek od nagrody, o którym mowa powyżej nie zostanie naliczony, a Uczestnik Konkursu utraci prawo do dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w niniejszym paragrafie. Za pobranie i odprowadzenie podatku, o którym mowa powyżej, do urzędu skarbowego odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator, przy czym uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych.
 3. Nagrody nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody Głównej lub Nagrody Cząstkowej na inną o równorzędnym charakterze, uwzględniającą interes Uczestnika, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.
 5. Sposób dostarczenia Nagrody przez Organizatora do laureata zostanie ustalony indywidualnie z laureatem. Termin wydania nagrody wynosi do 30 dni od dnia poinformowania o przyznaniu nagrody.
 6. Uczestnik Konkursu, w celu odbioru Nagrody, ma obowiązek podać Organizatorowi dodatkowe dane osobowe tj. np. numer PESEL, a także wszelkie inne dane niezbędne Organizatorowi do wykonania obowiązków określonych w Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Uczestnik Konkursu, w celu odbioru Nagrody, ma obowiązek wypełnić deklarację PIT – nagroda zostanie wydana tylko pod warunkiem dostarczenia prawidłowo wypełnionej deklaracji podatkowej od nagrody.
 8. Przekazanie nagrody następuje po odesłaniu przez Uczestnika Konkursu do wydającego nagrodę prawidłowo wypełnionego protokołu odbioru.
 9. Na podstawie  indywidualnych ustaleń Organizatora Konkursu z Partnerem,  przekazanie nagrody może nastąpić poprzez odesłanie nagrody na wskazany oddział Partnera. Nie zwalnia to Partnera i Uczestnika Konkursu z przekazania Organizatorowi Konkursu prawidłowo wypełnionego protokołu odbioru nagrody.
 10. Nagrodami dla Uczestników Konkursu są   kody rabatowe w sklepie internetowym. W przypadku   niepełnej realizacji kodu rabatowego przez Uczestnika w sklepie internetowym kwota niewykorzystana nie podlega zwrotowi.
 11. Uczestnik Konkursu nie nabywa prawa do Nagrody, jeżeli nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, w tym nie wskazał w terminie podanym przez Organizatora danych umożliwiających realizację prawa do Nagrody oraz nie przekazał danych niezbędnych dla celów rozliczeń podatkowych. W takim wypadku Nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 12. Organizator nie odpowiada za błędy i zaniechania Laureata Konkursu związane z obowiązkami wynikającymi z odpowiednich przepisów prawa, a w szczególności za konsekwencje finansowe w/w błędów. 

 

IX.    Zakończenie Konkursu i zasady przyznawania nagród:

 1. Zakończenie Konkursu nastąpi z końcem terminu trwania Konkursu wskazanego w art. I ust. 4 Regulaminu.
 2. Nagrody   będą przyznawane Uczestnikom, wg. następujących zasad:
 1. Nagroda główna - ograniczona ilość Uczestników, którzy zdobędą indywidualnie największą ilość „punktów ”   za ogłoszone zadania zostanie wytypowanych na zwycięzców Konkursu indywidualnego. W przypadku zdobycia przez dwóch lub więcej Uczestników takiej samej ilości „punktów”, decydujące o zajęciu miejsca w rankingu będzie czas zdobytych ostatnich „punktów”. Uczestnik, który jako pierwszy zdobędzie najwyższą ilość punktów uznany jest za zwycięzcę.
 2. Nagrody cząstkowe przyznawane w   kwartałach   i miesiącach  - ograniczona ilość Uczestników, którzy zdobędą indywidualnie największą ilość „punktów” za ogłoszone zadania zostanie w określonym czasie (kwartale, miesiącu) wytypowanych na zwycięzców rankingów. W przypadku zdobycia przez dwóch lub więcej Uczestników takiej samej ilości „punktów”, decydujące o zajęciu miejsca w rankingu będzie czas zdobytych ostatnich „punktów”. Uczestnik, który jako pierwszy zdobędzie najwyższą ilość punktów uznany jest za zwycięzcę.
 3. Nagrody cząstkowe przyznawane za zadania – Organizator przewiduje dodatkowe nagrody zadaniowe. Reguły rywalizacji oraz szczegóły informacji o nagrodach będą za każdym razem ogłaszane w Platformie Konkursowej z dokładnymi informacjami zarówno o zasadach jak i nagrodach.
 1. Uczestnik w przypadku spełnienia przesłanek do otrzymania nagrody podstawowej zostanie w terminie 14 dni, od chwili wystąpienia tych przesłanek, poinformowany przez Organizatora Konkursu o swoim wyniku, informacja zostanie przesłana drogą mailową na adres wskazany przez Uczestnika w Platformie Konkursowej.
 2. Przekazanie nagród rzeczowych, o ile takie będą przewidziane w ramach Nagród cząstkowych wskazanych w art. VII   Regulaminu nastąpi poprzez doręczenie określonych przedmiotów na adres korespondencyjny Uczestnika albo przez przedstawiciela Organizatora do rąk Uczestnika. Termin wydania nagrody wynosi do 60 dni od dnia poinformowania.
 3. W sytuacji, gdy podczas rozstrzygnięcia Konkursu nie będzie można wyłonić przewidzianej w Regulaminie liczby laureatów, niewydane nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora.
 4. Uczestnicy w ramach udziału w Konkursie powinni działać zgodnie z zasadami współżycia społecznego, w tym przekazywać prawdziwe oraz aktualne dane, a także nie dokonywać bezprawnego i celowego działania polegającego na ingerencji w Platformę Konkursową.
 5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, jeśli Uczestnik Konkursu naruszy postanowienia Regulaminu Konkursu.
 6. W przypadku wykluczenia któregokolwiek z laureatów Konkursu, ze względu na przyczyny wskazane powyżej, nagrody zostaną przyznane następnemu w kolejności Uczestnikowi, który osiągnął kolejny wynik w Konkursie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

X. Odpowiedzialność Organizatora:

 1. Odpowiedzialność Organizatora Konkursu jest zgodna z zasadami Regulaminu Konkursu i z obowiązującymi przepisami   prawa, przy czym kwotowo ograniczona jest do wysokości wartości Nagrody Głównej przewidzianej w Konkursie.

 

XI. Reklamacje:

 1. Uczestnik może zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora w czasie trwania Konkursu i po jego zakończeniu, najpóźniej w ciągu 30 dni, licząc od dnia zakończenia Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
 2. Reklamacja może być złożona w formie mailowej lub pisemnej i powinna zawierać:
  - imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz numer telefonu kontaktowego,
  - dokładny opis i powód reklamacji,
  - treść roszczenia.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez specjalnie do tego powołany zespół przez Organizatora, w skład, którego wejdą przedstawiciele Organizatora.
 4. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Dniem rozpoznania reklamacji jest dzień złożenia odpowiedzi na reklamację drogą mailową przez Organizatora lub też nadania przez Organizatora przesyłki poleconej lub kurierskiej zawierającej odpowiedź na reklamację.
 5. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

XII. Przetwarzanie danych osobowych:

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu znajduje się pod poniższym linkiem https://siemenschallenge.pl/storage/download/Siemens-Challenge-przetwarzanie-danych.pdf

 

XIII. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin wiąże Uczestników od chwili jego akceptacji podczas rejestracji Uczestnika w Platformie Konkursowej.
 2. W razie problemów lub pytań dotyczących Konkursu, w tym funkcjonowania Platformy Konkursowej, Uczestnik może kontaktować się z Organizatorem Konkursu:
  1. poprzez adres e-mail: kontakt@siemenschallenge.pl
  2. za pomocą formularza kontaktowego w zakładce Kontakt w Platformie Konkursowej.
 3. Gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu zostało uznane za nieważne, Organizatorowi przysługuje prawo do zastąpienia tego postanowienia, postanowieniem zgodnym z prawem i zbliżonym w swej treści do postanowienia uchylonego.
 4. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem, mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie zostanie podana na Platformie Konkursowej.
 6. Regulamin zostanie opublikowany i będzie dostępny dla każdego Uczestnika na Platformie Konkursowej, z możliwością jego pobrania na komputer Uczestnika w formie pliku PDF.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez okres trwania Konkursu określony w art. I ust.4 Regulaminu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do   wcześniejszego zakończenia Konkursu, z przyczyn niezależnych od Organizatora, za uprzednim zawiadomieniem Uczestników za pośrednictwem Platformy Konkursowej. Zawiadomienie zostanie przesłane do Uczestników na 21 dni przed planowanym zakończeniem Konkursu. W sytuacji wcześniejszego zakończenia Konkursu rozliczenie Konkursu i przyznanie Nagrody Głównej zostanie   dokonane w oparciu o rezultaty punktacji zdobytej przez Uczestników na ostatni dzień nowego terminu zakończenia Konkursu.
Ta strona korzysta z plików Cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności