Polityka Prywatności
Informacja o zasadach  przetwarzania danych osobowych w konkursie “Siemens Challenge”
 
Firma Siemens przykłada wielką wagę do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Państwa danych osobowych. Dlatego też Siemens przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie i bezpieczeństwie danych.
 
 
1. Dane Administratora danych
 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak Państwa dane będą wykorzystywane jest Siemens Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-821, ul. Żupnicza 11 (dalej Siemens lub Administrator).
 
 
2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych, cel i podstawa prawna ich przetwarzania
 
W kontekście współpracy biznesowej z Państwem, Siemens może przetwarzać następujące kategorie danych:
 
 • dane osobowe aktywnie i dobrowolnie przekazywane przez Państwa np. podczas procesu rejestracji, kontaktowania się z nami w sprawie zapytań lub uczestnicząc w organizowanych przez nas ankietach w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres firmy, numer NIP, informacje przekazane w ramach zgłoszenia dot. wsparcia technicznego itp.;
 • informacje przesyłane do nas automatycznie przez Państwa przeglądarkę lub urządzenia, takie jak adres IP, typ urządzenia, typ przeglądarki, strona przekierowująca, strony odwiedzane podczas Państwa wizyty, data i godzina każdych odwiedzin strony.
 
Siemens może przetwarzać dane osobowe w następujących celach: 
 
a) przeprowadzenie konkursu/akcji lojalnościowej w tym: wyłonienia zwycięzcy, przyznania i wydania nagrody;
b) w celu zweryfikowania Państwa tożsamości;
c) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania i spełnienia Państwa konkretnych próśb;
d) w celu doskonalenia kontaktów biznesowych z klientami;
e) w przypadku wyrażenia na to zgody,  otrzymywania - za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na podany numer telefonu - informacji handlowych lub marketingowych dotyczących towarów i usług własnych Siemens i jego podmiotów powiązanych; 
f) prowadzenia działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego usług bądź towarów własnych Siemens lub jego podmiotów powiązanych;
g) prowadzenia badań i analiz statystycznych – analityka;
h) na ile jest to konieczne i uzasadnione, w celu wyegzekwowania obowiązującego regulaminu, ustanowienia, utrzymania lub obrony roszczenia prawnego, zapobiegania oszustwom lub innym bezprawnym działaniom, w tym atakom na systemy informatyczne;
 
Podanie danych w związku z celami a), b), c), g) jest niezbędne. W razie niepodania danych udział w konkursie/akcji lojalnościowej nie będzie możliwy.
 
Podanie danych osobowych w celu przekazania informacji handlowych lub marketingowej drogą elektroniczną lub za pośrednictwem telefonu (litera „d“) jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym celu, nie będzie ono realizowane. 
 
Podanie danych w związku z prowadzeniem działań marketingowych o których mowa w punkcie e) lub w celu doskonalenia relacji biznesowych z klientami, lit. d), jest dobrowolne. W przypadku zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych w powyższym celu, przetwarzanie nie będzie dalej realizowane.
 
Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. pomiarów statystycznych jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Siemens. Niezebranie Państwa danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.
 
O ile nie wskazano inaczej w czasie zbierania danych, naszą podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest spełnienie następujących przesłanek:
 
 • w związku z celami o których mowa w punkcie: a), b), c), f), g) – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) tj. realizacja umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadniony interes Administratora danych;
 • przypadku celów o których mowa w punkcie d),e), oraz i)podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • dodatkowo, w przypadku celu o którym mowa w punkcie h), podstawą prawną przetwarzania może być art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego. 
 
3. Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych 
 
Siemens może przekazywać dane osobowe innym spółkom z grupy Siemensa lub osobom trzecim np. swoim podwykonawcom w związku z realizacją konkursu, lecz tylko jeżeli i w takim zakresie, w jakim przekazywanie ich jest potrzebne do powyższych celów.
 
Jeśli jest to prawnie dopuszczalne, Siemens może przekazywać dane osobowe sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym lub adwokatom w przypadku, gdy jest to niezbędne do zapewnienia zgodności z prawem lub ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. 
 
Siemens zleca wykonanie usług usługodawcom (tzw. podmiotom przetwarzającym), jak dostawcy usług w zakresie hostingu lub utrzymania systemów informatycznych, którzy działają wyłącznie na polecenie Siemensa i są zobowiązani umownie do działania w sposób zgodny z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych.
 
W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, zapewniamy ochronę danych w sposób zgodny z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.  W związku z tym i jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, podejmujemy następujące działania:
 
 
4. Okres przechowywania danych
 
W odniesieniu do przeprowadzenia konkursu/akcji lojalnościowej Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym konkurs/akcja będzie prowadzona.
 
Po zakończeniu konkursu/akcji lojalnościowej dane mogą być nadal przetwarzane, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów, nie dłużej niż 6 lat po zakończeniu świadczenia usług (okres przedawnienia roszczeń).
 
Dane będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego do momentu złożenia sprzeciwu przeciwko takiemu przetwarzaniu danych, a w przypadku przesyłania informacji handlowych lub marketingowych drogą elektroniczną lub za pośrednictwem telefonu do momentu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.
 
Jeżeli chodzi o pomiary statystyczne, Państwa dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Państwa z usług Administratora.
 
Prosimy pamiętać, że zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych drogą elektroniczną lub za pośrednictwem telefonu, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie poprzez podjęcie jednego z następujących działań:
 
 • odznaczenie zgody w danych na swoim profilu na platformie konkursowej;
 • poprzez kliknięcie linku w wiadomości email zawierającej treści handlowe lub marketingowe;
 • zgłoszenie na adres email: kontakt@siemenschallenge.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, Polska z dopiskiem „Dane osobowe - konkurs Siemens Challenge”.
 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
 
5. Państwa prawa

Właściwe dla Państwa przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą dawać Państwu określone prawa w zakresie Państwa danych osobowych. W szczególności, i z zastrzeżeniem wymogów prawnych, mogą Państwo być uprawnieni do:
 • żądania uzyskania od nas potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, to do zapewnienia dostępu do nich;
 • żądania dokonania korekty niedokładnych danych osobowych dotyczących Państwa;
 • żądania usunięcia przez nas Państwa danych osobowych;
 • żądania wprowadzenia przez nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych, które Państwo aktywnie udostępnili; oraz;
 • zgłoszenia sprzeciwu, z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.
 
6. Bezpieczeństwo
 
W celu ochrony Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, wykorzystaniem lub zmianą oraz przed nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, stosujemy odpowiednie fizyczne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.
 
7. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych
 
Pion ochrony danych firmy Siemens zapewnia wsparcie w zakresie wszelkich pytań, uwag, obaw lub skarg związanych z ochroną danych lub w przypadku, gdyby chcieli Państwo wykonać przysługujące Państwu prawa związane z ochroną danych. Z pionem ochrony danych Siemensa można skontaktować się pod adresem: dataprotection@siemens.com
 
Pion ochrony danych firmy Siemens będzie zawsze dokładać wszelkich starań w celu rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zgłaszanych przez Państwa żądań lub skarg. Poza skontaktowaniem się z pionem ochrony danych Siemensa mają Państwo zawsze prawo zwrócenia się ze swoim wnioskiem lub skargą do właściwego organu ochrony danych.
 
Informujemy jednocześnie, że mają Państwo prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzanymi przez Siemens danymi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ta strona korzysta z plików Cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności